DOKTOR. Rekrutacja do projektu SYMFONIA: Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka.

Poszukujemy osób z tytułem doktora nauk biologicznych lub pokrewnych zainteresowanych realizacją projektu badawczego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Oferujemy możliwość pracy w jednej z wiodących placówek polskiej biotechnologii, w dynamicznym, młodym zespole przy realizacji interesującego projektu badawczego. 

Poszukujemy osób dla których praca naukowa stanowi pasję i ważny element satysfakcji życiowej. Oferując zaplecze do realizacji interesujących i trudnych zadań oraz atrakcyjne wynagrodzenie wymagamy pracowitości, odpowiedzialności i własnej inicjatywy.

Wymagania stawiane kandydatom

Nabór odbywa się w kategorii: "Doktor".

Kategoria "Doktor"

Idealny kandydat w kategorii "doktor" spełnia przynajmniej następujące wymagania (nie jest wymagane spełnienie wszystkich wymagań, jednak wymienione umiejętności będą szczególnie punktowane): 

 • Tytuł doktora nauk biologicznych lub pokrewnych, lub oświadczenie od Promotora iż obrona pracy doktorskiej została zaplanowana przed końcem 2015 roku (wymagane)
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (wymagane) 
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych 
 • Znajomość metodologii i doświadczenie w pracy z DNA i RNA (klonowanie, real-time PCR) (wymagane) 
 • Znajomość metodologii z zakresu hodowli komórkowych z wykorzystaniem zarówno linii komórkowych, jak i komórek pierwotnych (wymagane)
 • Znajomość metod pozwalających na badanie ekspresji genów w tkance (barwienia tkanek, immunodetekcja)
 • Zainteresowanie pracą badawczą 
 • Umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania i testowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń 
 • Motywacja do prowadzenia interesujących ale i wymagających prac badawczych 
 • Gotowość ciągłego pogłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań 
 • Perfekcjonizm, pracowitość i samodyscyplina 
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie zagraniczne w formie stażu i/lub wyjazdów konferencyjnych (wymagane)

Składanie zgłoszeń

Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu są proszone o przesyłanie: 

 • CV z listą publikacji, zdjęciem oraz danymi kontaktowymi osób mogących udzielić rekomendacji kandydata (opiekunów naukowych, etc.) 

na adres mailowy: k.a.pyrc@uj.edu.pl

Prosimy o przesyłanie wszelkich dokumentów w formacie PDF. W tytule maila prosimy o wpisanie "Nazwisko, Imię, z dopiskiem „kategoria doktor" 

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów rekrutacji, zostaną drogą e-mailową zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku ANGIELSKIM.

W treści maila proszę o umieszczenie następującej informacji:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" 

Brak jednoznacznie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje iż Państwa zgłoszenie nie zostanie uwzględnione w dalszych etapach procedury rekrutacyjnej.

Inne informacje

 • Rozpoczęcie rekrutacji: grudzień 2014.
 • Planowany okres trwania projektu: 2 lata, z możliwością przedłużenia na rok kolejny (trzeci).

W pierwszej kolejności planowane jest podpisanie umowy o prace na stanowisku naukowo-technicznym (samodzielny biolog) na okres próbny 6 miesięcy. W przypadku pomyślnego przebiegu okresu próbnego, dalsza kolejna umowa zostanie podpisana do końca przewidywanego trwania projektu.

Nabór zakończony zostanie 31 stycznia 2015 roku.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Podstawowym kryterium wyboru jest dorobek naukowy kandydata. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane wybranym kandydatom indywidualnie.