Post-doc [mikrobiologia/genetyka] Rekrutacja do projektu Sonata: Porphyromonas gingivalis: naturalne systemy obronne i regulatorowe

Crystal structure of S pyogenes Cas9 in complex with sgRNA and its target DNA at 2.5 A ˚ resolution.(Nishimasu, et al. 2014)

Poszukujemy osób z tytułem doktora nauk biologicznych lub pokrewnych zainteresowanych realizacją projektu badawczego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 
Oferujemy możliwość pracy w jednej z wiodących placówek polskiej biotechnologii, w dynamicznym, młodym zespole przy realizacji interesującego projektu badawczego. 
 
Poszukujemy osób dla których praca naukowa stanowi pasję i ważny element satysfakcji życiowej. Oferując zaplecze do realizacji interesujących i trudnych zadań oraz atrakcyjne wynagrodzenie wymagamy pracowitości, odpowiedzialności i własnej inicjatywy.
 
Streszczenie projektu.
Paradontoza jest jedną z najczęściej występujących chorób zakaźnych u ludzi. Ocenia się, że prawie 30% dorosłej populacji cierpi z powodu tej choroby, a w około 8% prowadzi ona do utraty zębów. Co więcej, ustalono że istnieje bezpośredni związek pomiędzy paradontozą a ryzykiem rozwoju reumatycznego zapalenia stawów i chorób układu krążenia, a patogeny bytujące w przyzębiu mogą wywoływać zachłystowe zapalenie płuc. Uważa się, że stosunkowo niewielka grupa bakterii odpowiedzialna jest za rozwój paradontozy: P. gingivalis, T. denticola i T. forsythia, które wspólnie nazywane są „czerwonym kompleksem" i których obecność prowadzi do patologicznych zmian w przyzębiu. Zważywszy na znaczenie bakterii P. gingivalis dla zdrowia oraz ekonomiczne skutki choroby, zaskakujące jest, że dostępne są tak ograniczone dane dotyczące molekularnych aspektów fizjologii tej bakterii. 
 
Stosunkowo niedawno opisany został nowy system obronny i (lub) regulacyjny dla organizmów prokariotycznych. Charakterystyczne dla niego powtórzenia sekwencji odkryto w genomie bakterii Escherichia coli już w 1987, jednakże dopiero w 2002 r. okryto, że jest on obecny również w genomach innych bakterii i nadano mu nazwę CRISPR-Cas (clustered regularly interspaced short palindromic repeats wraz z zestawem białek Cas). Wydaje się, że opisany zestaw białek i elementów kwasów nukleinowych stanowi niezwykły system obronny bakterii, który chroni je przed wirusami i plazmidami. W wielu przypadkach obraz ten nie jest jednak tak oczywisty i w dalszym ciągu jego funkcja i struktura nie zostały w pełni poznane. Ogólnie, system CRISPR-Cas można opisać jako rodzinę powtórzeń w nici DNA oraz zestaw białek odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji i funkcje efektorowe. Można go znaleźć w genomach większości archeonów (~90%) oraz bakterii (~40%).
 
Głównym celem niniejszego projektu jest całościowe opisanie systemu CRISPR-Cas u bakterii P. gingivalis oraz opracowanie nowego modelu modulacji procesów wewnątrzkomórkowych bakterii. Zrozumienie mechaniki tego układu jest niezwykle ciekawe ze względów naukowych i umożliwi przeprowadzenie dalszych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, które doprowadzą do lepszego zrozumienia biologii molekularnej bakterii, a w przyszłości mogą zaowocować opracowaniem nowych leków przeciwbakteryjnych i strategii terapeutycznych. 
 
Wymagania stawiane kandydatom
Idealny kandydat spełnia przynajmniej następujące wymagania (nie jest wymagane spełnienie wszystkich wymagań, jednak wymienione umiejętności będą szczególnie punktowane): 
 • Tytuł doktora lub magistra nauk biologicznych lub pokrewnych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym 
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych 
 • Znajomość metodologii z zakresu mikrobiologii
 • Znajomość metodologii i doświadczenie w pracy z DNA i RNA
 • Znajomość metod biochemicznych
 • Zainteresowanie pracą badawczą 
 • Umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania i testowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń 
 • Motywacja do prowadzenia interesujących ale i wymagających prac badawczych 
 • Gotowość ciągłego pogłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań 
 • Perfekcjonizm, pracowitość i samodyscyplina 
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie zagraniczne w formie stażu i/lub wyjazdów konferencyjnych (wymagane)
Składanie zgłoszeń
Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu są proszone o przesyłanie: 
 • CV z listą publikacji, zdjęciem oraz danymi kontaktowymi osób mogących udzielić rekomendacji kandydata (opiekunów naukowych, etc.) 
na adres mailowy: k.a.pyrc@uj.edu.pl
 
Prosimy o przesyłanie wszelkich dokumentów w formacie PDF. W tytule maila prosimy o wpisanie: Nazwisko, Imię, z dopiskiem „CRISPR" 
 
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów rekrutacji, zostaną drogą e-mailową zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 
W treści maila proszę o umieszczenie następującej informacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" 
 
Brak jednoznacznie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje iż Państwa zgłoszenie nie zostanie uwzględnione w dalszych etapach procedury rekrutacyjnej.
 
Inne informacje
 • Rozpoczęcie rekrutacji: grudzień 2014.
 • Planowany okres trwania projektu: 2 lata.
 • W pierwszej kolejności planowane jest podpisanie umowy o prace na stanowisku naukowo-technicznym (samodzielny biolog) na okres próbny 6 miesięcy. W przypadku pomyślnego przebiegu okresu próbnego, dalsza kolejna umowa zostanie podpisana do końca przewidywanego trwania projektu.
Nabór zakończony zostanie 31 stycznia 2015 roku.
 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Podstawowym kryterium wyboru jest dorobek naukowy kandydata. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane wybranym kandydatom indywidualnie. 
*Foto: Crystal structure of S pyogenes Cas9 in complex with sgRNA and its target DNA at 2.5 A ˚ resolution.(Nishimasu, et al. 2014).
Data opublikowania: 15.12.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć